خبرها

اخبار

خبرها

 توئیت ترامپ نخستین فارسی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نخستین توئیت فارسی ترامپ +عکس