خبرها

اخبار

خبرها

 بخشی‌های طعنه دروغین طعنه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • طعنه معنادار ظریف به اعتبار بخشی‌های دروغین برای ترامپ