خبرها

اخبار

خبرها

 ایران هندی ظریف: می‌کند
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ظریف: ایران همواره با شرکای هندی خود مشورت می‌کند