خبرها

اخبار

خبرها

 ابزار fatf نظام جدید
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • قالیباف: fatf ابزار جدید نظام سلطه است