خبرها

اخبار

خبرها

 قاضی دادستان و کودتای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برکناری 3900 قاضی و دادستان پس از کودتای سال 2016 در ترکیه