خبرها

اخبار

خبرها

 فارسی ترامپ +عکس توئیت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نخستین توئیت فارسی ترامپ +عکس