خبرها

اخبار

خبرها

 جهاددانشگاهی جهاددانشگاهی مناظره کشوری
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • راه یابی تیم مناظره دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 1 به مرحله کشوری