خبرها

اخبار

خبرها

 برای به ترامپ اعتبار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • طعنه معنادار ظریف به اعتبار بخشی‌های دروغین برای ترامپ